Sát thương vật lý
  Phòng ngự và Hp cao
  Dùng Đao làm vũ khí

  Sát thương vật lý, Hp cao
  Kỹ năng tuyệt vời.
  Dùng Thương làm vũ khí.
  Sát thương phép thuật
  Có khả năng phục hồi HP, kỹ năng tuyệt vời
  Dùng Trượng làm vũ khí.